a társadalmi hatás
ügynöksége:

hidat építünk a társadalmi
változás és a források
közé

A Scale Impact-et azért hoztuk létre, hogy összekössük a fejlődni képes és akaró, impact szervezeteket olyan vállalatokkal, amelyek szívesen támogatnak jó ügyeket. Részben ezekből a vállalati támogatásokból a civil szervezet vagy társadalmi vállalkozás egy fejlesztési folyamatban vesz részt, melynek végén reziliensebbé válik, illetve világos képe lesz arról, hogyan tudjaaz impactjét (azaz pozitív hatását) megsokszorozni. Feladatunk, hogy támogassuk a társadalmi és környezeti hatás felerősítését, amelyet az impact szervezetek kifejtenek. Jelenleg olyan szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek tevékenységüket agazdasági felzárkóztatás területén fejtik ki. Mi, a Scale Impactnél a rendszerszintű változásban hiszünk, melyet a résztvevők együttműködésére alapozva lehet elérni.

Fejlesztési módszertanunk folyamatos mérésen alapul, ami az elmúlt 9 év civil szervezetekkel, társadalmi vállalkozásokkal és szervezetfejlesztőkkel végzett munkánk eredménye. A fejlesztési folyamat professzionálisan menedzselt és technológiával támogatott.

mit oldunk meg?

Alulfejlett impact szervezetek

Kevés vállalati erőforrás és tudás, partnerségek hiánya

Ma Magyarországon az impact szervezetek jellemzően alulfinanszírozottak és túl kevés a kapacitásuk ahhoz, hogy társadalmi szintű, hosszútávú, mérhető pozitív változást érjenek el az általuk megváltoztatni kívánt társadalmi probléma területén.

Ahhoz, hogy kitörjenek ebből a helyzetből, jelentős fejlődésre, hosszú távú fejlesztésre van szükségük, de kevés kapcsolattal és forrással rendelkeznek ahhoz, hogy egy ilyen stratégiai szervezet- és kapacitásfejlesztésbe önerejükből belekezdjenek.

A támogatásból megvalósuló fejlesztések tipikusan rövid távúak, és egy-egy részterületre fókuszálnak, nem teljeskörűek, így az esetek többségében nem hoznak érdemi változást a szervezet életében.

A vállalatok többsége már tisztában van a társadalmi és környezeti felelősségvállalás fontosságával a munkavállalói és ügyfélmárka építésben, mégis ritka Magyarországon a vállalati stratégiába integrált CR tevékenység.

Felmérésünk szerint a vállalatoknak kevés a kapacitásuk és a rendelkezésre álló információjuk, hogy megfelelő, hiteles és hatékony impact szervezeteket találjanak saját társadalmi és környezeti céljaik eléréséhez.

Egyedül általában kevés az erőforrásuk ahhoz, hogy tevékenységük mérhető, tényleges pozitív változást eredményezzen, ami jelentősen csökkenti a programok kommunikációs és márkaérték növelő hatását, és nagyon ritka az olyan kezdeményezés, ahol vállalatok egyesítik az erőforrásaikat konkrét társadalmi / környezeti célok elérése érdekében.

hogyan
dolgozunk?

Módszertanunk 8+2 pilléren alapul, ezek megfelelő működését tartjuk elengedhetetlennek a szervezeti fenntarthatóság, majd a szervezeti reziliencia eléréséhez.

A fejlesztés előtt kérdőívvel, majd interjúval közösen mérjük fel, hol tart a szervezet, melyek azok a részelemek egy pilléren belül, amelyeket mindenképpen fejleszteni kell.

A fejlesztendő részterületeket a modell segítségével képesek vagyunk összefüggéseiben vizsgálni, és így meghatározni a fejlesztési prioritásokat. Ez alapján határozzuk meg ügyfeleinkkel közösen a fejlesztési célokat, és a célok elérését alátámasztó kulcs indikátorokat

A fejlesztés közösen kialakított menetrend szerint, hosszú távon, a szervezet működéséhez illeszkedő módon zajlik, a megfelelő szakértők bevonásával.

A fejlesztés célja és egyben elvárt eredménye minden esetben az, hogy a szervezet önmagához képest szintet tudjon lépni és meg tudja sokszorozni pozitív hatását.

az elmúlt 9 év
számokban

Artboard 15
1.040
impact szervezet
company, office, building
160
vállalati partner
22.000
óra fejlesztés
1.800
óra pro bono kapacitás
300
MFt fejlesztési forrás

projektek

CSR Roadshow a Holland Nagykövetséggel

2 év, 6 város, 6 önkormányzat, 300 civil, 120 cég: előadások CSR témában, partnership building

Matchmaking Dinner a Holland Nagykövetséggel

5 cég 5 civil - 24 együttműködési lehetőség

Tarsadalmiinnovacio.hu

5 cég, 10 civil: 4 hónapos intenzív képzés - vállalati partnerségi projektek fejlesztése, felkészítés pitch event-re, pitching

Magnet Civil Reggelik

6 reggeli, 200+ résztvevő

Magnet Civil Akadémia

6 egész napos képzési alkalom, 25 szervezetnek

Erste NGO Academy

HR, Társadalmi hatásmérés, fundraising

Celanese

pro bono önkéntesség

Vidanet

Akku Egyesület: audionarrált filmvetítések

Impact Accelerator

fejlesztési program és befektető bevonás társadalmi vállalkozások számára

Impact Academy

8 hónapos inkubációs program civileknek és társadalmi vállalkozásoknak a hatásmérési rendszer kialakítására és bevezetésére - céges támogatókkal és pro bono szakértőkkel

reziliencia modell

1

Szervezeti kultúra

A szervezeti kultúra a szervezet által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések és hiedelmek rendszere. Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik, és az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának követendő mintáit, és mint kívánatos gondolkodás- és magatartásmódot. Egy szervezetet akkor tekintünk ezen a területen jól működőnek, ha biztosított a munkatársak bevonása a döntésekbe, a működése emberközpontú, ügyfél fókuszú, és a hosszú távú pozitív változás elérésére fókuszál.

2

Menedzsment

Minden szervezetnek a vezetők készségei és képességei szabják a legfőbb korlátokat. A jól menedzselt szervezetnek elegendő erőforrása van a tevékenysége ellátásához, amelyeket hatékonyan használ. A munkatársak / önkéntesek megfelelően képzettek, elválik egymástól a menedzsment és az irányítás, és rugalmas a szervezeti struktúra.

3

Prudencia, jogszabályi megfelelés

A prudencia óvatos, felelősségteljes, az ügyfélérdekeket, a jogszabályokat és a belső szabályzatokat figyelembe vevő, annak megfelelő működést jelent. Egy szervezet a mi modellünk szerint akkor működik prudensen, ha rendelkezik a működéséhez szükséges pénzügyi, számviteli, adózási és jogi ismeretekkel, és ezeket alkalmazza is. A szervezet tervezi és méri működését, a vezetők rendszeresen hozzájutnak az ezzel kapcsolatos információkhoz.

4

Átláthatóság

Az átláthatóság biztosítja, hogy a szervezet vezetői, munkavállalói és önkéntesei, támogatói, illetve a külső érdeklődök valós képet kapjanak a szervezet működéséről és annak pénzügyeiről. Emellett a transzparens működés elengedhetetlen feltétele, hogy átlátható legyen a szervezet finanszírozási és döntéshozatali rendje.

5

Pénzügyi stabilitás

Bár a legtöbb szervezet elsődleges problémaként a finanszírozás hiányát érzékeli, ez általában csak tünete a más területeken lévő hiányosságoknak. Modellünk szerint egy szervezet akkor tekinthető pénzügyileg stabilnak, ha több lábon áll, bevételei diverzifikáltak. A bevételei elegendőek ahhoz, hogy a költségei fedezete mellett a szervezet fenntartsa és fejlessze a működéséhez szükséges infrastruktúrát, és rendelkezik pénzügyi tartalékokkal a váratlan helyzetek kezelésére.

6

Szakmai stabilitás

Ahhoz, hogy egy szervezet tartós és mérhető pozitív változást érjen el, szükséges a megfelelő szervezettségi szint elérése. Mi akkor tekintünk egy szervezetet szakmai szempontból stabilnak, ha a szakmai tevékenység az érintettek igényeire épül, jól dokumentált, standardizált, a szervezet naprakész szakmai tudással, valamint elegendő és megfelelő arányú új és visszatérő klienssel rendelkezik.

7

Beágyazottság

A megfelelő társadalmi hatás eléréséhez nem csak megfelelő kommunikációra, hanem széles körű partnerkapcsolatokra is szükség van, mi ezek összességét nevezzük beágyazottságnak. A Reziliencia modell szerint akkor tekintünk egy szervezetet megfelelően beágyazottnak, ha a szervezet ismeri, és megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül megfelelő tartalommal éri el célcsoportjait, ezek körében megfelelő ismertséggel bír, valamint a társadalmi hatása elérése érdekében széles körű partnerkapcsolatokat működtet a tevékenységéhez kapcsolódó stakeholderekkel.

8

Környezeti fenntarthatóság

Nyolc évvel a párizsi klímaegyezmény céldátuma előtt már nem működhet egyetlen szervezet sem a környezeti fenntarthatósági szempontok figyelmen kívül hagyásával. Ezen a területen is a tudatosítás, célok kijelölése és visszamérése az első lépés, utána pedig segítünk a környezetterhelés csökkentése érdekében szükséges beavatkozások meghatározásában és véghezvitelében.

+1

Stratégiai működés

A hosszú távú pozitív társadalmi változás eléréséhez stratégiai szemléletmódra, tervezésre és megfelelő visszacsatolásokra van szükség. A reziliens működés keretét a szervezeti stratégia és az arra épülő funkcionális stratégiák biztosítják. Modellünk szerint akkor működik egy szervezet stratégiai módon, ha rendelkezik naprakész szervezeti és funkcionális stratégiákkal, a fő stakeholderek ismerik a szervezeti stratégia fő elemeit, és rendszeres a stratégiák megvalósulásának ellenőrzése, és azok időszakos felülvizsgálata.

+2

Hatásmérés

Egy szervezet társadalmi / környezeti hatása az a tartós változás, amit az érintettjei életében (tudásában, képességeiben, magatartásában), a többségi társadalom szemléletmódjában és viselkedésében, illetve a környezetterhelés csökkenésében el tud érni. Modellünk szerint a szervezet akkor foglalkozik megfelelően a hatásméréssel, ha a tevékenységei és a hosszú távú cél között logikai kapcsolat van, a kliensek és más érintettek bevonásával méri egyes tevékenységei társadalmi hatását, gyűjti és elemzi ezeket az adatokat, és a hatásmérés eredményeit felhasználja mind a stakeholderei tájékoztatásában, mind a saját tevékenysége fejlesztése során.

impact
szervezetek

Jó ügyért cselekedtek, de nem rendelkeztek elég kapacitással, tudással vagy pénzzel, hogy megsokszorozzátok hatásotokat? Fejlődni szeretnétek, de nincs időtök a tanulásra? Előfordul, hogy pénzhiány miatt olyan pályázaton is elindultok, ami nem, vagy csak részben segít a küldetésetek megvalósításában? Úgy érzitek, versenyeznetek kell a pénzért? Kevés emberhez jutnak el az üzeneteitek? Úgy érzitek, hogy ugyanúgy kellene teljesítenetek, mint egy cégnek, de nincs meg hozzá a szakértelmetek?

Ha igen, nektek szól a Scale Impact!

Töltsétek ki ezt a kérdőívet, hogy megtudjuk, hol tartotok, hol vagytok elakadva, hol van szükségetek fejlődésre!

A kérdőív kitöltése után:

  • - írásos visszajelzést kaptok
  • - a legjobbaknak felajánlunk egy rövid beszélgetést, ahol át tudjuk beszélni, hogy mely területeken kellene fejlődnetek
  • - bekerültök egy adatbázisba, amit megosztunk olyan vállalatokkal, amelyek a Ti területeteken tevékenykedő civil szervezeteket szeretnének támogatni

Ha elegendő támogatást tudunk nektek találni, akkor részt vehettek egy fejlesztési programban, ami kijelöli a reziliens működésetekhez vezető utat. A programban tapasztalt és elismert szervezetfejlesztők segítenek titeket, és részt vehettek pozitív társadalmi hatást növelő együttműködésekben.

Cseriti Adománybolt

Sáhy Gábor

Cseriti Adománybolt

Ma már van szervezeti stratégiánk, éves pénzügyi tervünk, kontrolling rendszerünk, tudjuk, miben mérjük a társadalmi hatásunkat, szervezetten és tudatosan kommunikálunk. Ezek segítettek hozzá minket, hogy 5 év alatt megötszörözzük az árbevételünket és megtízszerezzük a hatásunkat, köszönhetően a Scale Impact csapatának.

Romaversitas Alapítvány

Paskó Ildikó

Romaversitas Alapítvány

A Scale Impact-tel (akkor még Civil Support) különböző projektekben dolgoztunk együtt. Segítettek az adó és számviteli kockázataink kiszűrésében, együtt foglalkoztunk a szervezeti stratégiánk megújításával, és a stratégiába ágyazva a logikai modellünk, és az erre épülő hatásmérés rendszerének kialakításával.

Partners Hungary Alapítvány

Deák Éva

Partners Hungary Alapítvány

Az Alapítvány egy új tevékenységét, a Lépésről Lépésre programot tervezte integrálni a többi tevékenysége közé. Ezért egy közel egy éves együttműködés során a Scale Impact (akkor még Civil Support) csapata segített újratervezni a szervezeti stratégiánkat, kialakítani a hatásláncunkat, illetve a hatásmérésünk alapjait, és a kommunikációs folyamatok is felülvizsgálatra kerültek.

impact szervezetek, akikkel
együtt dolgoztunk már

Badur Alapítvány

Bagázs Közhasznú Egyesület

Business Council for Sustainable Development Hungary

Budapest Pride

Cseriti Adománybolt Hálózat

ÉlményAkadémia

Blum Alapítvány

Hungarian Business Leaders Fórum

Igazgyöngy Alapítvány

Járókelő Egyesület

K-Monitor Közhasznú Egyesület

Magyar Helsinki Bizottság

Magyar Lízingszövetség

Magyar Outsourcing Szövetség

Off Biennálé

Romaversitas Alapítvány

TASZ

Utcáról Lakásba Egyesület

vállalatok

Szeretnél többet megtudni arról, hogy a vállalatod mennyire ismeri, mennyire nyitott az iparágban működő impact szervezetek (civil szervezetek vagy társadalmi vállalkozások) felé? Érdekel, hogy a vállalati felelősségvállalás mennyire integrálódik a szervezeted stratégiájába? Tudod, hogy nagy szükség van a céged erőforrásaira a környezeti és társadalmi ügyek megoldásában?

Töltsd ki az impact szervezetekről szóló kérdőívünket!

A kitöltést követően jelentkezünk a szervezeted és az impact szervezetek kapcsolatáról szóló diagnosztikával.

Ha találunk együtt olyan szervezetet, amit szívesen támogatnál, garantáljuk, hogy a céged társadalmi felelősségvállalási tevékenysége adatokkal lesz alátámasztva. Ez jól kommunikálhatóvá teszi a munkavállalók és az ügyfelek felé.

Költséghatékonyan fogod tudni felhasználni véges erőforrásaidat, és megfelelő civil partnereket találsz a programjaid megvalósításához.

A Scale Impact partnerei ügyeket támogatnak: a cégeknek ezzel olyan történetet adunk, mely kiemeli őket versenytársaik közül.

Nemcsak az impact szervezetek érdekelnek, hanem a teljesstakeholder elköteleződés, ami a CSR következő szintje? Ennek a kérdőívnek a segítségével képet kaphatsz arról, hogy vállalatod hol tart a vele szorosan összefonódó ügyek, szervezetek, emberek bevonására fókuszáló működés szempontjából.

Töltsd ki a stakeholder elköteleződésről szóló kérdőívünket!

A kitöltést követően jelentkezünk a szervezetedre vonatkozó stakeholder elköteleződéssel kapcsolatos helyzetelemzéssel.

cégek, akikkel már dolgoztunk együtt

Celanese

CMS Cameron McKenna

DBH Investment

DeLageLanden

Dreher

Erste Stiftung

KPMG

Heineken

Hiflylabs

Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége

IT Services Kft.

ING Bank

Magnet Bank

Neticle

Novartis

Philips

PWC

Raben Logistics

Siemens

Vidanet

Vodafone Alapítvány

kik vagyunk

Levai Gabor foto

Lévai Gábor

A bankszektorban termék-, és üzletfejlesztés területen eltöltött 15 év után az elmúlt 10 évben - a Civil Support alapítójaként és tanácsadójaként - több száz civil szervezettel, társadalmi vállalkozással, és céggel dolgoztam együtt. Fő szakterületeim: üzletfejlesztés, vállalati-civil partnerségek kialakítása, társadalmi hatásmérés, és társadalmi hasznosságú befektetések.

A Scale Impact-ba azért vágtam bele, mert rendszerszintű megoldást szeretnék létrehozni arra, hogy a vállalati erőforrások minél nagyobb társadalmi hatást érjenek el a társadalmi célú szervezetek fejlesztésén, és velük való együttműködéseken keresztül.

Györkő Zoltán foto

Györkő Zoltán

A Balabit társalapítójaként és ügyvezetőjeként felépítettünk egy nemzetközileg is elismert szoftvercéget, amit felvásárolt egy amerikai stratégiai befektető. Jelenleg angyalbefektetőként és executive coach-ként dolgozom, és non-profit projekteket is segítek. Tagja vagyok a Startup Hungary és a Rosa Parks alapítvány kuratóriumának.

A Scale Impact-ben azt szeretném elérni, hogy a civil szektor a lehető legtöbbet tudja implementálni a nemzetközi startup kultúra és működés módszertanaiból, ezzel biztosítva, hogy a felkészültebb és reziliensebb szervezetek sokkal könnyebben találjanak vállalati stratégiai partnereket és donorokat.

Harsanyi Andras foto

Harsányi András

13 évig ingatlanfejlesztéssel foglalkoztam, de rájöttem, hogy ennek a szakmának nincs pozitív társadalmi hatása. 5 éve foglalkozom civil szervezetekkel és társadalmi vállalkozásokkal. A Mozaik Hubban oktatok pénzügyi menedzsmentet, és számos szervezetet mentorálok pénzügyi és üzletfejlesztési területen.

A Scale Impact-ben azért hiszek, mert megoldást kínál arra, hogy az impact szervezetek fejlődni tudjanak, és így meg tudják sokszorozni hatásukat. A Scale Impact segítségével elsajátítják a profi működésükhöz elengedhetetlen tudást, és vállalati partnerekkel alakítanak ki kapcsolatokat.

Szeszler Vera foto

Szeszlér Vera

Tartalomdesignerként a digitális kapcsolatteremtés eszközét adom át szervezeteknek: olyan kommunikációs megoldásokat tervezünk, melyek az üzenetek kibocsátója és befogadója számára is komoly érték.

A Scale Impact-tel végzett közös munka azért nagyon fontos számomra, mert valódi társadalmi hatást csak valódi, értékteremtő kommunikációval érhetünk el.

szervezetfejlesztő
partnerek

Héra Gábor

stratégiai működés, hatásmérés

Ambrus Kiry Noémi

stratégiai működés, szervezeti kultúra, menedzsment, pénzügyi stabilitás

Bedő Beatrix

pénzügyi stabilitás

Károlyi Antal

pénzügyi stabilitás

Vágvölgyi Gusztáv

stratégiai működés, szervezeti kultúra, menedzsment

Szép Éva

stratégiai működés, szervezeti kultúra, menedzsment

Nagy Gábor Lajos

stratégiai működés, pénzügyi stabilitás

Bakó Csaba

stratégiai működés, pénzügyi stabilitás, hatásmérés

Baranyai Liza

stratégiai működés, pénzügyi stabilitás, menedzsment

Farnady Judit

stratégiai működés, szervezeti kultúra, menedzsment

Horváth Gergely

pénzügyi stabilitás, szervezeti kultúra, menedzsment

Pethe Zsolt

stratégiai működés, pénzügyi stabilitás, hatásmérés, beágyazottság

történetünk

2021 május

elindul a Scale Impact tesztelése

2018

Impact Academy elindítása

2016

Impact Accelerator program elindítása

2015

2012